Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương
Căn cứ: Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương như sau

 1. Đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

2. Đất ở

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

 

094.1010.818